در بهبود اختلال عدم تمركز كودكان پيش دبستاني داراي اختلال عصبي رشدي

بهبود اختلال عدم تمركز كودكان پيش دبستاني داراي اختلال عصبي رشدي

مقدمه : اختلال ات عصبي رشدي از جمله نقص توجه/ بیش‌فعالی شایع ترین اختلال عصبی رفتاری دوران کودکی است؛ که منجر به اختلال در عملکرد تحصیلی، اجتماعی و زندگ ی خانوادگی م ی‌شود . هدف از این پژوهش بررسی تراپلي (شن بازي) در بهبود اختلال عدم تمركز كودكان پيش دبستاني داراي اختلال عصبي رشدي ( نقص توجه ) است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش و پس آزمون است . بدين منظور 20 دانش آموز پيش دبستانی (در …

بهبود اختلال عدم تمركز كودكان پيش دبستاني داراي اختلال عصبي رشدي ادامه مطلب »