در بهبود اختلال عدم تمركز كودكان پيش دبستاني داراي اختلال عصبي رشدي

بهبود اختلال عدم تمركز كودكان پيش دبستاني داراي اختلال عصبي رشدي

مقدمه : اختلال ات عصبي رشدي از جمله نقص توجه/ بیش‌فعالی شایع ترین اختلال عصبی رفتاری دوران کودکی است؛ که منجر به اختلال در عملکرد تحصیلی، اجتماعی و زندگ ی خانوادگی م ی‌شود . هدف از این پژوهش بررسی تراپلي (شن بازي) در بهبود اختلال عدم تمركز كودكان پيش دبستاني داراي اختلال عصبي رشدي ( نقص توجه ) است.
روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش و پس آزمون است . بدين منظور 20 دانش آموز پيش دبستانی (در 2 مهدكودك در منطقه 2 شهر تهران ) که بالاترین نمره را در پرسشنامه کانرز والدین کسب کردند، در دو گروه آزمایشی ( 10 نفر)   و کنترل ( 10 نفر)   تخصیص تصادفی شدند. گروه آزمایش تراپلي (شن بازي) را در طول ده جلسه (هفته ای دو جلسه، هر جلسه به طور متوسط 30 دقیقه) دریافت کردند. هوش کودکان هر دو گروه در ابتدا و انتهای جلسات درمانی با استفاده از پرسشنامه هوش وكسلر اندازه گیری شد.
يافته ها : با استفاده از نرم افزار spss تحليل کواریانس انجام شد. نتايج نشان داد تفاوت معناداری بین ميانگين نمرات پیش آزمون ( 13 / 12 ) و پس آزمون ( 27/36 ) هوش (p<0.001. F= 3 . 111 ) د ر دانش آموزان پيش دبستانی قبل و بعد از مشاوره گروهی وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد تاثیر شیوه های تراپلي(شن بازي) بر تداوم و تغییر توجه در طی مراحل چندگانه هدفمند، شیوه های مبتنی بر کنترل حرکات ناخواسته چشم، روش-های مبتنی بر مداخله شناختی- رفتاری و شیوه هایی مبتنی بر تعقیب و تمرکز چشمی ، تمركز بر بازي و دست ها به هنگام انجام بازي را بر بهبود نقص توجه کودکان مبتلا به این اختلال نشان می دهد. شیوه های مذکور از طریق افزایش هماهنگی چشم و دست، افزایش درک تناسبات و دقت در جزئیات، افزایش تعقیب و تمرکز چشمی و جلوگیری از جابه جایی زیاد چشم، بهبود توجه کودک را منجر می شود . از این رو، تراپلي (شن بازي) می تواند به عنوان یکی از مداخلات درمانی در کاهش مشکلات تمركز   کودکان داراي اختلال عصبي رشدي ( نقص توجه ) مورد استفاده قرار گیرد .
كلمات كليدي : تراپلي ( شن بازي ) ، اختلال عدم تمركز، اختلال عصبي رشدي ( نقص توجه )

1 دیدگاه دربارهٔ «بهبود اختلال عدم تمركز كودكان پيش دبستاني داراي اختلال عصبي رشدي»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *