سرکار خانم فرح جعفری

دکترای روانشناسی

دکتری روانشناسی عمومی، مدرس کارگاه اخلاق حرفه ایی و مهارتهای زندگی، محقق با بیش از بیست سال سابقه اجرائی و مشاوره در دانشگاه در زمینه های روان شناختی و تحصیلی همکاری داوطلبانه با کانون مشاوره و راهنمایی ۳۰-۴۰ وزارت بهداشت.

کار گاه های آموزشی دانشگاه آزاد